DOKUMENTACJA I RAPORTOWANIE PRZEGLĄDÓW LEKOWYCH

Raport z przeprowadzonej usługi musi zawierać:

  • datę wywiadu,
  • nazwisko osoby świadczącej usługę,
  • nazwisko i adres pacjenta oraz adres miejsca, w którym usługa była świadczona,
  • dane każdej innej osoby obecnej podczas świadczenia usługi oraz o jej powiązaniu z pacjentem,
  • powód przeprowadzenia usługi i opis wszelkich wykonanych czynności.

Pacjent musi zostać poinformowany, że sporządzony raport zostanie udostępniony organom kontrolującym (np. WIF, GIF, NFZ; nie jest to doprecyzowane, ale obecnie nie ma takiej potrzeby z uwagi na brak uregulowania w naszym kraju usługi opieki farmaceutycznej oraz przeglądu lekowego) i lekarzowi prowadzącemu.

Zapis wywiadu PL dla przykładu w Wielkiej Brytanii musi być przechowywany w archiwum apteki przez 12 miesięcy lub dłużej, jeśli wymaga tego tamtejszy odpowiednik polskiego Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) lub organ podobny. Obecnie w Polsce nie ma odnośnych uregulowań.

Farmaceuta, który chce dokonać przeglądu lekowego, musi uzyskać pisemną zgodę od pacjenta. W Wielkiej Brytanii aktualne wzory dokumentacji udostępnia aptekom National Health Service (NHS) – instytucja nadzorująca refundowanie świadczeń zdrowotnych i farmaceutycznych ze środków publicznych. Zgoda ta docelowo pozwala farmaceucie na przekazanie uzyskanych informacji lekarzom rodzinnym oraz agendom rządowym związanym z systemem ochrony zdrowia.

CO NIE JEST PRZEGLĄDEM LEKOWYM?

1)         Informacja o lekach wydanych pacjentowi.

2)         Konsultacja kliniczna.

3)         Rozmowa o chorobie nieobejmująca leków przepisanych przez lekarza.

4)         Omówienie efektywności i skuteczności terapii.

5)         Rozmowa dotycząca wyłącznie synchronizacji czasu zażywania poszczególnych leków przyjmowanych obecnie przez pacjenta.

6)         Rozmowa dotycząca tylko optymalizacji farmakoterapii.

7)         Krótka rozmowa na temat ostatniego spotkania, podczas którego odbył się przegląd lekowy.

GRUPY DOCELOWE OBJĘTE USŁUGĄ PRZEGLĄDU LEKOWEGO

Choć każdy pacjent przyjmujący leki przewlekle może być potencjalnym beneficjentem PL, to w Wielkiej Brytanii wyodrębniono grupy docelowe, które w pierwszej kolejności powinny zostać objęte tą usługą. Są to:

  • pacjenci stosujący tzw. leki wysokiego ryzyka, np. terapię przeciwpłytkową, leczenie przeciwzakrzepowe itp.,
  • pacjenci niedawno hospitalizowani, u których dokonano zmian w farmakoterapii,
  • osoby z przewlekłą chorobą układu oddechowego stosujący wybrane leki (np. kortykosteroidy, teofilinę itp.),
  • pacjenci ze zdiagnozowaną chorobą układu sercowo-naczyniowego (lub obciążeni zidentyfikowanym ryzykiem sercowo-naczyniowym), stosujący co najmniej cztery rodzaje leków w codziennej terapii.

UPRAWNIENIA DO ŚWIADCZENIA USŁUGI PRZEGLĄDU LEKOWEGO ORAZ INTERWENCJI LEKOWYCH W WIELKIEJ BRYTANII

Farmaceuci świadczący usługi PL oraz IL są do tego dopuszczeni na mocy umownych ram opisanych w farmacji społecznej i stworzonych dla aptek ogólnodostępnych. Są zobowiązani uzyskać uprawnienia w zakresie potrzeb dotyczących tych usług od wskazanego ośrodka naukowego uczelni wyższej. Oznacza to m.in. ukończenie egzaminu przez farmaceutę zamierzającego świadczyć wskazane usługi.

W celu zapewnienia spójności świadczonych usług, wszyscy farmaceuci pragnący świadczyć usługi PL muszą przejść proces oceny i go zaliczyć, bez względu na wcześniejsze wykształcenie podyplomowe. Instytucje szkolnictwa wyższego są zobowiązane wystawić indywidualne świadectwo świadczenia usług na satysfakcjonującym poziomie wspieranym przez daną instytucję regulującą sprawy farmaceutyczne w danym kraju.