WYMAGANIA FORMALNE USŁUGI PRZEGLĄDU LEKOWEGO – PODSUMOWANIE

Przegląd lekowy, wykonany przez farmaceutę, musi spełniać poniższe wymagania formalne:

  • farmaceuci muszą posiadać fachową wiedzę oraz umiejętności z zakresu komunikacji niezbędnej do prawidłowego przeprowadzenia wywiadu z pacjentem,
  • apteka powinna dysponować wydzielonym miejscem do indywidualnych konsultacji, umożliwiającym rozmowę z pacjentem z zachowaniem zasad etyki oraz poszanowaniem godności i intymności chorego. Takie miejsce powinno być również przyjazne osobom niepełnosprawnym, pozbawione istotnych barier architektonicznych, w tym m.in. musi umożliwiać komfortowe korzystanie z wózków inwalidzkich,
  • farmaceuta jest zobowiązany do uzyskania pisemnej zgody na zbieranie i przetwarzanie danych pacjenta przed wykonaniem PL. Raport z przeprowadzonej usługi musi zawierać: datę wywiadu, nazwisko osoby świadczącej usługę, nazwisko i adres pacjenta oraz adres miejsca, w którym usługa była świadczona, dane każdej dodatkowej osoby obecnej podczas świadczenia usługi oraz jej powiązanie z pacjentem, powód przeprowadzenia usługi oraz opis wszelkich wykonanych czynności.